Prawo podatkowe

Obecnie nie sposób wyobrazić sobie żadnej działalności gospodarczej bez fachowego wsparcia w zakresie prawa podatkowego. Wielu małych i średnich przedsiębiorców poprzestaje jednak na zapewnieniu firmie obsługi księgowej, zapominając że osoby posiadające umiejętności do prowadzenia ksiąg rachunkowych nie koniecznie są specjalistami w prawie podatkowym, a często nie mają nawet wykształcenia prawniczego. Nawet osoby będące doradcami podatkowymi rzadko są z wykształcenia prawnikami. Oznacza to, że przy niestandardowych zdarzeniach prawnych kompetencje tych osób mogą okazać się niewystarczające. W takich przypadkach zachodzi konieczność głębszej analizy prawa podatkowego, w której nie można ograniczać się tylko do praktyki urzędów i izb skarbowych, ale konieczna jest znajomość orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Dla prawidłowej wykładni przepisów prawa podatkowego nieodzowna jest też doskonała znajomość prawa cywilnego i handlowego, gdyż ustawy podatkowe w dużej mierze czerpią pojęcia z tych dziedzin prawa. Powyższe dotyczy wszystkich podatków, w tym podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilno prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na powyższe tak istotnym jest, by prócz obsługi księgowej przedsiębiorstwo korzystało również z obsługi Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w prawie podatkowym. Brak takiej opieki prawnej często prowadzi do sytuacji, gdy do Kancelarii sprawa trafia dopiero na etapie kontroli skarbowej, postępowania podatkowego lub postępowania karno – skarbowego. Skorzystanie z pomocy specjalistów wcześniej uchroniłoby przedsiębiorstwa przed negatywnymi konsekwencjami tych postępowań. W momencie, gdy organy skarbowe lub organy kontroli skarbowej podejmą postępowania, zadanie Kancelarii jest trudniejsze, a tym samym koszty z tym związane są dla przedsiębiorców dużo wyższe, niż gdyby uzyskali wcześniej opinie prawną. Poniżej przedstawiamy przykładowe zagadnienia, którymi prawnicy Kancelarii zajmują się na co dzień:

  • Opiniujemy i weryfikujemy kontrakty zawierane przez klientów w celu optymalizacji podatkowej i eliminacji bądź ograniczenia ewentualnego ryzyka podatkowego,
  • Dokonujemy analizy wszelkich zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa w aspekcie prawno podatkowym, obejmujące wszystkie podatki, w tym podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości oraz wiele zagadnień jakie pojawiają się w trakcie działalności gospodarczej, jak np. ceny transferowe, opodatkowanie sprzedaży nieruchomości i wiele innych.
  • Opracowujemy najkorzystniejsze podatkowo konstrukcje prawne w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych,
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, np. w sprawach dotyczących nieujawnionych źródeł dochodów, czy postępowaniach dotyczących ustalenia wymiaru podatku,
  • Reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych,
  • Podejmujemy skuteczną obrony w sprawach karno-skarbowych.

Dodaj komentarz