Prawo budowlane

Kancelaria obsługuje pod względem prawnym cały proces inwestycji budowlanej poczynając od starania o decyzję o warunki zabudowy a następnie decyzję zatwierdzającą projekt budowlany inwestora. W praktyce już na tym etapie występuje wiele trudności, gdyż organy administracyjne różnie interpretują przepisy hamując proces inwestycyjny. Obecnie coraz większe znaczenie ma w toku tych postępowań wciąż rozrastające się prawo ochrony środowiska, które często staje się kolejną barierą na drodze inwestycji. Niezwykle istotne jest z punktu widzenia praktyki skorzystanie z pomocy prawnej przed zawarciem umowy na projekt budowlany, wykonawczy i nadzór autorski a także umów z wykonawcą lub wykonawcami. Dobrze skonstruowana umowa wielokrotnie zapobiega sporom i konfliktom, które znacznie opóźniają inwestycję. Im większa inwestycja tym umowa ma większe znaczenie, dla obu stron tj. dla inwestora i wykonawcy. Obecnie rozpowszechniła się praktyka stosowania wzorów umów FIDIC. Przy tego typu kontraktach analiza umów winna być podwójnie wzmożona, gdyż powyższe wzory są stworzone na gruncie innych systemów prawnych niż polski, a tym samym siatka pojęciowa stosowana w tych wzorach odbiega od tej przewidzianej w prawie cywilnym. Po kolejne spory związane z tego typu umowami najczęściej rozstrzygają sądy arbitrażowe a nie sądy powszechne. Z tych powodów konieczne jest by analiza i doradztwo w powyższym zakresie prowadził adwokat lub radca prawny specjalizujący się w tego typu sprawach. Kancelaria obsługuje w sposób stały zarówno inwestorów jak i wykonawców przy wielu inwestycjach budowlanych. W ramach obsługi zajmujemy się w szczególności:

  • Reprezentowaniem klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych dotyczących warunków zabudowy i pozwolenia na budowę i innych,
  • Reprezentowaniem klientów w postępowaniach dotyczących samowoli budowlanej,
  • Analizą i przygotowaniem kontraktów budowlanych a następnie nadzorowaniem ich wykonywania,
  • Bieżącym obsługiwaniem inwestycji, w tym doradztwem w zakresie kontaktów z kontrahentami, doradztwem podatkowym związanym z inwestycją i inne.

Dodaj komentarz