Odszkodowania

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej K.Keller specjalizują się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, przede wszystkim w zakresie dochodzenia odszkodowań. Źródłem roszczenia odszkodowawczego mogą być różne zdarzenia. Najczęściej źródłem odszkodowania jest niewykonanie lub nienależyte wykonania umowy albo tzw. delikt , czyli działanie, w wyniku którego wynikła szkoda, względnie zdarzenie za które ustawodawca czyni kogoś odpowiedzialnym (np. odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy). Jako przykłady deliktów w prawie cywilnym mogą posłużyć np. uszkodzenie cudzej rzeczy, spowodowanie niekorzystnych zmian w cudzym zdrowiu, pozbawienie kogoś przysługującego mu prawa majątkowego.

Tak jak szkody związane z wykonywaniem umów stanowią część prawa kontraktowego, prawo deliktowe zajmuje się szkodami jakie osoba doznaje w wyniku np. błędów w sztuce lekarskiej, zakażeń szpitalnych, wypadków komunikacyjnych, wypadków na śliskiej lub nierównej nawierzchni, itp. Dochodzenie tego typu roszczeń wymaga dużego doświadczenia, a także przynajmniej elementarnej wiedzy w zakresie medycyny, zasad ruchu drogowego i wielu innych dziedzin. Wieloletnie doświadczenie adwokatów i radców prawnych naszej Kancelarii pozwala prowadzić tego typu sprawy z sukcesem. Prawnicy Kancelarii prowadzą także postępowania karne,  co jest niezmiernie istotne gdyż w wielu sprawach wynik postępowania karnego przesądza o tym, czy odszkodowanie będzie zasadne.

Dodaj komentarz