Korzyści z pisemnej umowy o prace projektowe w zakresie Prawa Autorskiego

Aspekty prawno – autorskie przy wykonywaniu prac projektowych są pierwszoplanową kwestią zarówno dla architekta jak i inwestora. To te zagadnienia decydują o możliwym sposobie wykorzystania projektu architektonicznego. Z tego powodu uczestnicy procesu inwestycyjnego winni większe znaczenie przykładać do kwestii z tym związanych, decydować się na zawieranie umów w formie pisemnej i regulację tych kwestii w sposób jak najbardziej szczegółowy, co w praktyce zapobiega wielu sporom. Czytaj dalej

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji o rozbiórce

Od wydanej przez organ administracyjny decyzji przysługuje stronie prawo odwołania się do organu wyższego stopnia. Zdarza się, że właściciel nieruchomości bez swojej winy uchybi terminowi do wniesienia odwołania od decyzji. Przepisy prawa przewidują w takiej sytuacji możliwość przywrócenia stronie możliwości do odwołania się od decyzji, jednakże właściciel nieruchomości musi sprostać surowym wymogom prawnym. Czytaj dalej

Dzierżawa praw autorskich – nowe możliwości w prawe autorskim?

Sądu Najwyższy w jednym ze swych ostatnich orzeczeń dotyczących praw autorskich dopuścił możliwość zawarcia umowy dzierżawy autorskich praw majątkowych. Takie rozwiązanie nie jest przewidziane wprost w ustawie prawo autorskie. Sąd dopuścił jednak stosowanie do praw autorskich umów zawartych w Kodeksie cywilnym. Co oznacza dla praktyki możliwość eksploatacji dzieł także poprzez zawieranie umów dzierżawy, obok umów licencji i przenoszenia praw autorskich? Czytaj dalej

Kara pieniężna za użytkowanie budynku będącego samowolą budowlaną jest niezgodna z prawem

W jednym z ostatnich orzeczeń NSA uznał, że organ nadzoru budowlanego nie może nakładać na inwestorów kar pieniężnych za nielegalne użytkowanie obiektu, mimo rozpoczęcia użytkowania obiektu przed obowiązkowym zawiadomieniem o tym starosty w sytuacji, gdy obiekt został wybudowany wbrew pozwoleniu na budowę, bądź gdy takie pozwolenie w ogóle nie zostało wydane.

Czytaj dalej